Foto: Pixabay

Trafikanalys – återhämtning och fler elbilar väntas

Under 2020 minskade antalet nyregistrerade fordon påtagligt under coronapandemin. Nya prognoser från Trafikanalys visar att en återhämtning för antalet nyregistrerade fordon väntas under de kommande åren.

Återhämtningen är främst kopplad till en återhämtning i det allmänna konjunkturläget. I Trafikanalys prognoser görs dock bedömningen att det totala antalet nyregistrerade fordon under 2021 och 2022 är lägre än innan pandemin.

För de kommande fyra åren, till och med 2024, bedöms elektrifieringen av fordonsflottan öka markant bland samtliga fordonsslag.

– Under 2020 ökade nyregistreringen av elbilar med 78 procent jämfört med föregående år. Vi bedömer att nyregistreringen av elbilar fortsätter att öka, både till följd av utformningen av bonusmalus-systemet och ett större utbud av olika bilmodeller med enbart eldrift, säger Mikael Levin, projektledare.

Bedömningen är att nyregistreringen av elbilar ökar med 35 procent under 2021, och 30 procent under 2022 och 2023. Under 2024 bedöms den årliga ökningen stiga till 35 procent bland annat till följd av det ökade utbudet.

När det gäller laddhybrider är Trafikanalys bedömning att nyregistreringen av laddhybrider kommer att öka med 35 procent under 2021. Därefter blir ökningstakten långsammare, 15 procent 2022, 10 procent 2023 och 6 procent 2024. Det som en följd av att elbilar bedöms utgöra en allt större andel av de laddbara personbilarna.

Även antalet lätta och tunga lastbilar och bussar med eldrift ökade under 2020. Tidigare år har utvecklingen av elektrifierade fordon främst setts bland personbilar och till viss del bussar, men nu ses även en ökad elektrifiering av lätta och tunga lastbilar. För tunga lastbilar är det en blygsam ökning, mindre än en procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna bedöms vara laddbara de kommande fyra åren.

I prognoserna redovisas även utvecklingen av antalet fordon i trafik, då nybilsförsäljningen vägts samman med avregistreringar för att omfatta hela beståndet.