BIld: Benjamin Marder från Pixabay.

Elektrisk framtid: Var tionde svensk bil nu laddbar

Under 2023 har Sverige sett en betydande ökning av laddbara fordon på vägarna. Enligt den senaste statistiken från Trafikanalys, har antalet laddbara personbilar – inkluderande både elbilar och laddhybrider – ökat med 29 procent under det gångna året. Vid årets slut fanns det 564 020 laddbara bilar i trafik, vilket representerar 11 procent av det totala antalet fordon på svenska vägar.

Denna ökning är särskilt anmärkningsvärd då över hälften (58 procent) av alla nyregistrerade bilar under 2023 var laddbara. Detta markerar en tydlig trend mot en mer elektrifierad fordonsflotta. Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, påpekar att omställningen till en mer hållbar fordonsflotta tar tid, delvis på grund av den långa livslängden på personbilar, som i genomsnitt är 20 år.

En signifikant del av denna tillväxt kan observeras i Stockholms län, där antalet elbilar ökade med 63 procent, vilket resulterade i totalt 103 982 elbilar. Stockholm har även den högsta andelen registrerade elbilar i trafik, med 11 procent. Andra kommuner med hög andel elbilar inkluderar Solna, Danderyd och Nacka.

Parallellt med ökningen av el- och hybridbilar har antalet bensin- och dieseldrivna bilar minskat, med en nedgång på 3 respektive 4 procent jämfört med 2022. Det är dock värt att notera att i vissa Norrlandskommuner, såsom Sorsele och Dorotea, är andelen bensin- och dieselbilar fortfarande mycket hög, över 95 procent.

Samtidigt har biltätheten, mätt som antalet bilar per 1 000 invånare, minskat något i Sverige. I slutet av 2023 var biltätheten 471, jämfört med 474 året innan. Det är intressant att notera att Gotland hade den högsta biltätheten, medan Stockholms län hade den lägsta.

Denna statistik, som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS), ger en tydlig bild av hur fordonsflottan i Sverige förändras mot mer hållbara och miljövänliga alternativ. Trafikanalys spelar en viktig roll i att analysera och utvärdera svensk transportpolitik och deras arbete bidrar till en djupare förståelse för landets övergång till hållbara transportmedel. Med denna utveckling på vägarna, står Sverige inför en spännande framtid med en mer elektrifierad och miljövänlig fordonsflotta.