Candelas elektriska färjor släpper ut 97,5% mindre koldioxid än dieselfärjor. Bild: Candela

Elektriska bärplansfärjor kapar utsläppen med 97,5%

Svenska fartyg släpper ut mer koldioxid än tåg, bussar och inrikesflyg tillsammans. Nu visar en studie från KTH att den typ av elektriska bärplansfärjor som ska testas i Stockholm kan minska utsläppen med 97,5 %.

I Sverige beräknades koldioxidutsläppen från den inrikes kommersiella sjöfarten vara omkring 660 000 ton år 2020, mer än tåg, bussar och inrikesflyg tillsammans.

I en avhandling från KTH har passagerarfärjan Candela P-12 Shuttle jämförts med fossildrivna alternativ i en livscykelanalys. Analysen undersöker de olika stadierna i produktens livstid; utvinning av råvaror, tillverkning och bruk till dess att produkten inte används längre, och måste tas om hand. Studien visar att under en livstid på 30 år är koldioxidavtrycket från Candela P-12 Shuttle 97,5% lägre än från de jämförda dieselfartygen.

Studien från KTH är enligt författarna unik, och kan vara den första som påvisar skillnaden i miljöpåverkan mellan elektriska bärplansfärjor och traditionella färjor.

– Kombinationen av att använda bärplan och att drivas på el som energikälla är huvudfaktorn till de låga utsläppen. Och eftersom det svenska elnätet är nästan fritt från koldioxidutsläpp är det en klar fördel med den här typen av fartyg, säger Felix Glaunsinger, en av författarna till studien.

Bärplanstekniken innebär att båten lyfts på vingar som går under vattnet, det gör att det stora vattenmotståndet som skapas när skrovet pressas genom vattnet försvinner. Vingarna skär genom vattnet och är så pass mycket mer effektiva att energiförbrukningen minskar med 80% jämfört med vanliga båtar. Dessutom är båtarna byggda i kolfiber för att vara så lätta som möjligt, vilket gör att man kan uppnå lång räckvidd i hög fart med relativt små batterier.

– Energieffektivitet är vårt ledord, vi vill ha så lite batterier som möjligt för att minimera miljöpåverkan och få korta laddningstider. Då måste båten både vara lätt och gå lätt genom vattnet för att kunna åka både långt och fort, säger Erik Eklund, chef över Candelas kommersiella fartyg.

Under 2023 startar tester av Candela P-12 Shuttle i Stockholm, som ska gå i trafik i samarbete med SL, mellan Tappström på Ekerö och Stockholms stadshus.

Avhandlingen från KTH:

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1681728/FULLTEXT01.pdf