Bild: kvdbil

Klimatbonus för elbilar: Splittrad opinion i Sverige

I november 2022 avskaffades klimatbonusen för elbilar i Sverige, vilket ledde till en betydande debatt om dess påverkan på elbilsmarknaden. Denna bonus hade erbjudit en betydande ekonomisk fördel på upp till 70 000 kronor vid köp av en ny elbil, vilket var ett försök att stimulera övergången till mer miljövänliga transportmedel. Kvdbil, en svensk bilförmedlare, har genomfört en Sifo-undersökning för att kartlägga svenska folkets åsikter om detta beslut.

Undersökningen avslöjar en fascinerande bild av svenskarnas syn på elbilsbonusen. En knapp majoritet, 53 procent, stöder ett återinförande av bonusen, medan 47 procent motsätter sig detta. Denna opinionsskillnad är en indikation på hur komplext frågan om subventioner för elbilar är. Den visar också en förändring från tidigare undersökningar där en större andel var emot regeringens beslut att skrota bonusen.

En intressant aspekt av undersökningen är att stödet för klimatbonusen varierar beroende på om personen äger en bil eller inte. Bland icke-bilägare är stödet högre, 64 procent, jämfört med 51 procent bland bilägare. Geografiska skillnader är också märkbara, med större stöd i storstadsregioner jämfört med övriga landet.

En nyckelfråga som framkommer är behovet av att utvidga bonusen till att även inkludera begagnade elbilar. Detta tyder på att svenskarna ser värdet i att göra elbilar mer ekonomiskt tillgängliga, inte bara genom nyförsäljning, men också på begagnatmarknaden.

Den här debatten om klimatbonusen speglar en större diskussion om hur Sverige bör hantera sin övergång till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor. Medan vissa argumenterar för att statliga subventioner är avgörande för att påskynda övergången till elbilar, framhåller andra att marknaden bör avgöra vilka biltyper som konsumenterna väljer. Denna åsiktsskillnad är också relevant mot bakgrund av den prognostiserade minskningen i försäljningen av nya elbilar och den ekonomiska inbromsningen i stort.

Således är frågan om klimatbonus för elbilar mer än bara en ekonomisk diskussion. Det är en spegling av samhällets olika synsätt på hållbarhet, miljöansvar, och rollen för statliga incitament i att forma framtida transportvanor.