Bild: Pixabay

Laddbara personbilar ökade med 132 procent 2020

Nyregistreringarna av personbilar uppgick enligt preliminära siffror till 291 664 under 2020, en minskning med 18,1 procent jämfört med 2019. Glädjande är den starka ökningen av laddbara bilar under året med 132 procent till 93 938 av totalmarknaden, enligt BIL Swedens årssammanställning.

– Den prognos på 330 000 personbilar som vi lade i början på 2020 reviderades ned till 270 000 bilar i april till följd av Coronakrisen. En snabbare återhämtning än förväntat föranledde en upprevidering av prognosen i oktober till 280 000, som nu överträffas. Vår prognos vid årets ingång på 47 000 lätta lastbilar har också justerats under året. Båda gångerna har det handlat om en nedjustering, först till 38 000 i april och sedan till 33 000 i oktober. Lätta lastbilar har inte haft samma återhämtning efter det svåra andra kvartalet. Sverige har störst nedgång i Europa, vilket tydliggör att även Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar, fortsätter Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade under 2020 med 25,5 procent till 4 959. Det avspeglar konjunkturläget, där en ökad e-handel och relativt stabil byggkonjunktur med en stark anläggningsmarknad hållit upp efterfrågan medan andra industrisektorer har haft en svagare konjunktur. Nedstängningen under kvartal två har dock minskat årets utbud. Under året har flera lastbilstillverkare lanserat elektriska fordon med produktionsstart under 2021, vilket visar på att omställningen nu även tar fart bland tunga fordon, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av bussar ökade med 27 procent under 2020 och uppgick till 1 674. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Eldrivna bussar, exklusive direktimport, ökade med 68 procent och svarade för 9,9 procent av de totala bussregistreringarna, vilket kan jämföras med en andel på 7,4 procent under 2019. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång för eldrivna bussar under kommande år, till följd av de upphandlingar som nu sker, säger Mattias Bergman.

Laddbara personbilar ökade med 132 procent 2020 – laddhybrider pådrivande

Nyregistreringarna av laddbara personbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 132 procent under 2020 och landade på 93 938. Andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna var 32,2 procent, vilket kan jämföras med 11,3 procent året innan. Det är framförallt laddhybriderna som driver den svenska elektrifieringen med en ökning på hela 166 procent, medan elbilarna ökade med 79 procent.

Sammanfattning av nyregistreringarna 2020

    2020   2019   % 20/19
Personbilar   291 664   356 036   -18,1 
Andel laddbara personbilar    32,2 %    11,3 %
Genomsnittligt CO2-utsläpp g/km     93,7    120,0   -21,9
Lastbilar, totalt   36 508   61 124   -40,3
Varav:
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton   31 008    53 816    -42,4
Tunga lastbilar, över 16 ton    4 959      6 652    -25,5
Bussar, totalt    1 674      1 318    +27,0

Prognos personbilar under 2021: 300 000

Bil Swedens prognos för 2021 är 300 000 nya personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent jämfört med 2020. Prognosen om ökade registreringar i år ska ses mot bakgrund av förestående massvaccineringar och en tro på konjunkturåterhämtning under kvartal två, men också av att flera biltillverkare lanserar många nya modeller som når allt fler och större kundgrupper. Samtidigt råder det en mycket hög osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att utvecklas och inte minst konsekvenserna av de styrmedelsförändringar som väntas träda i kraft under 2021. Det handlar om sänkt bonus för laddhybrider, kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxidutsläpp, slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt generellt höjda förmånsvärden.

Nyregistreringar december 2020

Under december 2020 minskade personbilsregistreringarna med 28,7 procent till 34 302, enligt preliminära siffror från BIL Sweden. Lätta lastbilar, högst 3,5 ton, minskade med 64 procent till 3 985 och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 18,4 procent till 431. Den kraftiga nedgången för personbilar och lätta lastbilar förklaras till stor del av fjolårets tidigarelagda köp och registreringar innan fordonsskatten skulle höjas den 1 januari 2020 i samband med införandet av WLTP.

Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 251 procent i december och andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar uppgick till 49,4 procent, jämfört med tio procent i december 2019.