Bild: Pixabay

Nedgång i nyregistreringar av personbilar i mars 2024

Sverige upplever en märkbar nedgång i nyregistreringarna av personbilar under mars 2024. Enligt Trafikanalys, den myndighet ansvarig för transportstatistik, nyregistrerades 24 481 personbilar under månaden, vilket är 21 procent färre än i mars 2023. Denna nedgång speglar en svag start på året, med en total minskning på 6 procent för perioden januari till mars 2024 jämfört med samma period förra året.

Den ekonomiska lågkonjunkturen verkar ha påverkat privatpersoners bilköp i synnerhet. Andelen nyregistreringar av privatpersoner har minskat från 31 procent under samma period förra året till 28 procent i år. Denna förändring är ännu mer markant jämfört med 2022, då privatpersoner stod för 45 procent av nyregistreringarna.

Elbilar och laddhybrider fortsätter dock att utgöra en betydande del av de nyregistrerade fordonen. I mars 2024 utgjorde elbilar 34 procent av nyregistreringarna, ned från 41 procent året innan, medan laddhybrider utgjorde 23 procent. Sammanlagt uppgick andelen laddbara fordon till 57 procent, en liten minskning från 59 procent i mars 2023. Denna trend indikerar en fortsatt stark närvaro av elektriska drivmedel på den svenska bilmarknaden, även om tillväxten verkar ha avtagit något.

När det gäller lätta och tunga lastbilar skedde det intressanta förändringar. Registreringarna av lätta lastbilar ökade med 10 procent jämfört med mars förra året, med en rekordhög andel på 27 procent eldrivna fordon. Detta kan delvis tillskrivas den nyligen införda klimatpremien för lätta ellastbilar, vilket troligen kommer att stimulera ytterligare tillväxt under året. Bland tunga lastbilar minskade nyregistreringarna med 27 procent, och endast 6 procent av dessa var eldrivna.

Antalet nya bussar, som huvudsakligen drivs av offentliga upphandlingar inom kollektivtrafiken, var också nedåtgående med 37 nyregistrerade bussar i mars 2024, jämfört med 45 i mars 2023.

Denna statistik belyser några viktiga trender på den svenska fordonmarknaden. För det första verkar den ekonomiska osäkerheten ha haft en direkt inverkan på bilköp, särskilt bland privatpersoner. För det andra, trots en allmän nedgång i nyregistreringar, fortsätter elektrifieringen av fordon att vara en central del av marknaden, även om tillväxten kan ha stabiliserats något. Slutligen, ökningen av nyregistreringar av eldrivna lätta lastbilar indikerar en växande efterfrågan inom detta segment, möjligtvis drivet av incitament som klimatpremien.