Bild: Pixabay

Allt fler laddbara personbilar privatleasas

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i trafik, där nästan 300 000 av dem var personbilar. Av de laddbara personbilar som registrerades under 2021 var 70 procent leasade, antingen av en juridisk eller fysisk person. Under de senaste två åren har privatleasing av en laddbar bil ökat kraftigt.

Majoriteten av de laddbara fordonen finns i storstadsområdena, i södra Sverige och längs med Norrlandskusten. För personbilar gäller det både sett till antal fordon i trafik och relaterat till befolkningsstorlek. Vi kan ge en indikation på hur spridningen på andrahandsmarknaden ser ut i landet genom att undersöka var fyra år gamla laddbara personbilar finns i trafik, kontra var de nyregistrerades. Antalet laddbara bilar av 2017 års modell ökar i en stor mängd kommuner. Det tyder på att det sker en spridning av den eldrivna fordonsflottan från storstadsområden till övriga landet.

– Mer än hälften av de cirka 62 000 personbilar som privatleasades under 2021 var laddbara, med en viss övervikt för helt eldrivna personbilar. Laddbara fordon, både de som köps och leasas, attraherar delvis en ny grupp av individer som avviker från traditionella nybilsköpare, säger Mikael Levin, projektledare.

Den tekniska utvecklingen fram till 2030 innebär troligen många små förbättringar av befintlig teknik med koppling till eldrivna fordon, snarare än större utvecklingssprång. En sådan utveckling är att mjukvaran i fordonen blir allt viktigare, bland annat för att möjliggöra optimerad användning och laddning av fordonens batterier. En annan utvecklingstrend är smartare laddning med högre effekt.

För vissa tillämpningar med långväga tung buss och lastbilstrafik är det dock tveksamt om batterielektriska fordon kan konkurrera med förbränningsmotordrivna fordon till år 2030. För introduktionen av tunga eldrivna fordon på bred front kommer därför styrmedel och kostnadsutveckling att vara avgörande. Hur snabb den fortsatta introduktionen av elfordon blir är minst lika beroende av förutsättningar kopplade till infrastruktur, energiförsörjning, styrmedel och marknadslösningar som själva teknikutvecklingen.

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen genomfört en analys av den eldrivna vägfordonsflottan. Den innehåller en nulägesanalys, geografisk spridning och möjlig utveckling fram till 2030 med avseende på tekniska egenskaper.

Här hittar du hela analysen: Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030.