Bild: Pixabay

Nyregistrerade elbilar ökade med 103 procent i november

Under november månad, jämfört med november 2020, ökade nyregistrerade elbilar med hela 103 procent medan laddhybriderna minskade med 21 procent. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Juli – november 2020 låg antalet nyregistrerade personbilar ungefär på 2019 års nivå, trots pandemin. Under juli – november 2021 har antal nyregistrerade personbilar däremot legat betydligt lägre än motsvarande månader 2019 och 2020 (se figur nedan). I oktober 2021 var skillnaden mot fjolåret som störst: hela -28 procent. Sensommaren – hösten 2021 följer dock på en vår och en sommar med extremt höga antal nyregistrerade personbilar. Hittills i år (januari – november) har antal nyregistrerade personbilar varit 7 procent fler än motsvarande period 2020.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i november 51 procent (48 procent i oktober). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av klimatbonusbilarna som nyregistrerades i november var 51 procent laddhybrider, 49 procent elbilar och <1 procent gasbilar.

Under november månad, jämfört med november 2020, ökade nyregistrerade elbilar med hela 103 procent medan laddhybriderna minskade med 21 procent. Man kan då notera att juli – november månad följer på ett helt år med mycket höga antal nyregistrerade laddhybrider. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i november jämfört med samma månad ifjol, med 39 respektive 38 procent.

Av alla nyregistrerade personbilar under november månad, ägs 56 procent av juridiska personer (företag och enskilda näringsidkare, inklusive bildetaljhandeln). Motsvarande andel november 2020 var 64 procent. Reglerna för förmånsbeskattning ändrades 1 juli och då ökade förmånsvärdet för tjänstebil. Detta visade sig redan samma månad och även därefter i minskat antal nyregistrerade fordon med juridisk ägare.

Under november månad avregistrerades 22 462 personbilar, varav 7 196 (32 procent) exporterades.

I november nyregistrerade 2 613 lätta lastbilar (-21 procent jämfört med november ifjol), 561 tunga lastbilar (-9 procent) samt 57 bussar (-66 procent).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*

Nyregistreringar januari – november 2021

Under hela perioden januari – november i år är antalet nyregistrerade personbilar 286 058 stycken, +7 procent jämfört med samma period 2020. Antalet nyregistrerade laddbara personbilar hittills i år är 119 300 (+54 procent). Hittills i år är 42 procent av de nyregistrerade personbilarna laddbara, mot 29 procent samma period i fjol.

Husbilarna har varit i ropet under senaste året. Pre-pandemiåret 2019 nyregistrerades 4 533 husbilar under perioden januari – november. Samma period 2020 var antalet nya husbilar 4 473 (-1 procent) och under 2021 hela 6 158 nyregistrerade husbilar (+38 procent).

* Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes 1 april 2021, från 70 till 60 g CO2/km. www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/klimatbonusen-for-fordon-starks-fran-den-1-april-2021/

Bild. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2019 och 2020 samt per drivmedel under 2021.

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2021 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderas bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.