Bild: Pixabay

Stabil bilmarknad trots minskad decemberförsäljning

Sveriges bilmarknad visar en stabil trend med nästan oförändrat antal nyregistrerade personbilar under 2023 jämfört med året innan, trots en markant försäljningsminskning under december månad. Data från Trafikanalys och SCB ger en detaljerad inblick.

Under det sista kvartalet av 2023 upplevde Sveriges bilmarknad en signifikant nedgång i antalet nyregistrerade personbilar, där december ensamt stod för en minskning på 17 procent jämfört med samma månad året innan. Trots detta avslutades året nästan exakt lika som 2022 med totalt 298 107 nyregistrerade personbilar, en marginell minskning på 0,4 procent. Denna stabilitet i årsstatistiken trots en dyster december månad kan delvis förklaras av förändringar i bilbonusar, där en sänkning trädde i kraft den 1 januari 2023, vilket ledde till en rusning för att nyregistrera bilar innan året tog slut.

Ett signifikant drag i årets statistik är den fortsatta ökningen av laddbara fordon. Under 2023 stod elbilar för 38 procent av nyregistreringarna och laddhybrider för ytterligare 21 procent. Sammantaget utgjorde laddbara fordon 58 procent av alla nyregistreringar, en ökning från 54 procent under föregående år. Detta markerar en tydlig trend mot elektrifiering på den svenska bilmarknaden. Samtidigt sjönk andelen bensin- och dieseldrivna fordon till 22 respektive 9 procent.

Exporten av personbilar under 2023 nådde rekordnivåer, hela 39 procent högre än 2022, vilket tyder på en stark extern efterfrågan på svenska begagnade bilar. Detta kan delvis vara kopplat till den globala bristen på nya bilar till följd av rådande leveranskedjor och halvledarbrist, vilket gör begagnade bilar attraktiva på den internationella marknaden.

På lastbilssidan såg man en positiv utveckling med en ökning av nyregistrerade lätta och tunga lastbilar med 24 respektive 9 procent jämfört med föregående år. Bussregistreringarna minskade dock med 10 procent, vilket kan kopplas till variationer i offentliga upphandlingar och kollektivtrafikinvesteringar.

Statistiken som presenteras är hämtad från Trafikanalys officiella månadsstatistik om nyregistrerade fordon samt ytterligare detaljer från Statistiska centralbyrån (SCB). Trafikanalys ansvarar för officiell statistik inom transportområdet och tillhandahåller en omfattande analys och utvärdering av svensk transportpolitik. För mer detaljerad information om nyregistreringar och fordonstyper, besök Trafikanalys och SCB:s officiella webbplatser.