Bild: Pixabay

Ökad nyregistrering av bilar i Sverige under april

I april 2024 ökade antalet nyregistrerade personbilar i Sverige med 6 procent jämfört med samma månad föregående år, upp till 22 726 fordon. Denna ökning noteras trots en svag start på året och pågående lågkonjunktur, vilket har haft en betydande inverkan på privatpersoners bilköp. Enligt Trafikanalys, som står bakom den officiella statistiken, utgjorde elbilar 30 procent av de nyregistrerade bilarna, en minskning från 33 procent föregående år.

Den totala andelen laddbara fordon, inkluderat både elbilar och laddhybrider, stod för 55 procent av alla nyregistreringar. Detta markerar en tydlig trend mot elektrifiering av fordonsflottan, även om elbilarnas andel sjunkit något jämfört med föregående år. Laddhybridernas andel har däremot ökat från 21 procent i april 2023 till 25 procent i april 2024.

Även nyregistreringar av lätta och tunga lastbilar visade positiva trender, med ökningar på 17 procent respektive 7 procent. Bland de lätta lastbilarna var 18 procent av de nyregistrerade fordonen eldrivna, vilket pekar på en fortsatt tillväxt för eldrivna nyttofordon i Sverige. För tunga lastbilar var andelen eldrivna fordon lägre, men det fanns även en signifikant andel gasdrivna fordon, vilket visar på en diversifiering av drivmedlen inom denna fordonskategori.

Antalet nyregistrerade bussar visade en minskning jämfört med samma månad föregående år, vilket till stor del drivs av variationer i offentliga upphandlingar inom regional kollektivtrafik. De preliminära uppgifterna om avregistreringar understryker en fortsatt låg skrotningsnivå men en hög exporttakt för personbilar.

Denna månadsspecifika ökning understryker de fluktuationer som kan förekomma i fordonsmarknaden och ger en indikation om de långsiktiga trenderna mot mer hållbara drivmedel och fordonstyper.